REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO BEBEDOMKI

I. Zasady wynajmu

 • Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do pracownika ośrodka w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.

 • W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

 • Zaliczkę należy wpłacić w terminie siedmiu dni roboczych od daty rezerwacji lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym przy rezerwacji.

 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej zaliczki.

 • Nie wpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

 • Klient wpłacając zaliczkę akceptuje warunki podane w ”regulaminie ośrodka wczasowego”.

 • Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji lub gdy klient nie odbierze domku w planowanym dniu rozpoczęcia pobytu.

 • Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, a kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji lub właścicielem obiektu.

 • Gość obiektu nie ma prawa przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt, jak również, zabrania się zamiany domku z innym klientem ośrodka bez zgody personelu ośrodka.

 • Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.

 • Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.

 • Ilość osób zakwaterowanych w pokojach i domkach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba wypożyczająca domek.

 • Ośrodek nie wynajmuje obiektów noclegowych grupom młodzieżowym!

 • Właściciel ośrodka ma prawo odmówić wynajęcia domku grupie młodzieżowej, nawet przy wpłaconej zaliczce bez podania przyczyny.

II. Zasady korzystania z obiektu

 • Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb i zaleceń pracowników ośrodka. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się gaśnica.

 • Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom ośrodka. Usterki będą usuwane bez zwłoki przez konserwatora.

 • Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom ośrodka, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

 • Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

 • Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

 • Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 • Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.

 • Prosimy o nie pozostawianie na terenie naszego ośrodka zwierząt bez nadzoru, dotyczy to również wynajmowanego domku/pokoju.

 • Za szkody, które wyrządził pies lub inne zwierzę, koszt ponosi właściciel lub opiekun.

 • Przy domkach znajdują się betonowe grille, w których rozpalamy rozpałką. Palimy w nich tylko brykietem lub węglem drzewnym.

 • Cisza nocna trwa w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

 • Na terenie ośrodka zabronione jest:

  a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki, również podczas dnia;

  b) palenie ognisk;

  c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowanie;

  d) zaśmiecanie i zabrudzanie ośrodka;

  e) patroszenie i smażenie ryb;

  f) wyrzucanie wielkogabarytowych śmieci (np. opony samochodowe).

 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

 • Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom lub właścicielowi Ośrodka.

 • Osoby nie będące Wczasowiczami, parkują auto przed posesją.

 • Zezwalamy na pobyt w Ośrodku (w domkach letniskowych oraz w domkach holenderskich) zwierząt domowych, po uprzednim głoszeniu pracownikom ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

 • Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka. Na jeden domek przeznaczone jest jedno miejsce parkingowe. Parking ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22.00-7.00 należy zgłaszać pracownikom ośrodka.

 • Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 • Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.

 • W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi ośrodka tego faktu, w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

 • Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku jest dozwolony pod opieką osób dorosłych.

 • Organizowanie spotkań przez Wczasowiczów w więcej niż w jednym domku/pokoju jest dozwolone, jednakże uprasza się o niedekompletowanie naczyń i mebli domków/pokoi.

 • Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do pojemników na terenie ośrodka, znajdujących się przy parkingu. Obowiązuje segregacja śmieci.

 • W przypadku zwłoki przy opuszczaniu domku lub pokoju, zostaną naliczone koszty w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wyjątek stanowi wcześniej ustalona godzina wyjazdu z właścicielem ośrodka.

 • Przy opuszczaniu domku lub pokoju, należy przekazać klucze do ręki właścicielowi lub wyznaczonemu pracownikowi ośrodka.

 • Goście, którzy wyjeżdżają powinni przygotować domek następująco: zdjąć pościel, umyć naczynia oraz wynieść śmieci.

  III. Plac zabaw

 • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

 • Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.

 • Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 • Ośrodek/właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na placu zabaw na terenie ośrodka.

 • Na placu zabaw znajduje się apteczka.

  IV. Postanowienia końcowe.

  W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery:

 • Marta 665 - 140 - 755

 • Bartosz 502 - 852 - 423

  Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji. Życzymy miłego pobytu;)